New York, NY

Black Ink's V-Slayer Celebrity Birthday Bash at Blue Midtown NYC