Milano, Italy

GHOST OF THE ROBOT 2014 EURO•TOUR - MILAN