Free

Aberystwyth - Ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y cyllid arfaethedig ar gyfer d...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberystwyth University

Penybryn

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y cyllid arfaethedig ar gyfer dysgu / Stakeholder engagement on the proposed funding for learning

Darparwyr Dysgu

Fel y gwyddoch ers 2016, rydym wedi bod yn gweithio gyda Chymwysterau Cymru a chonsortiwm cyrff dyfarnu City and Guilds a CBAC i ddatblygu cyfres newydd o gymwysterau mewn iechyd a gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar. Mae llawer o'r rhain bellach wedi'u cymeradwyo a gallwch ddod o hyd i'r manylion amdanynt ar wefan y consortiwm https://www.dysguiechydagofal.cymru/. Bydd y cymwysterau hyn yn mynd yn fyw ar 1 Medi 2019 ac wrth gwrs, mae cymwysterau newydd yn golygu fframweithiau prentisiaeth newydd.

Mae'n gyfle i adolygu ein fframweithiau a phenderfynu gyda'n gilydd, beth y dylid cynnwys ein fframweithiau prentisiaeth o fis Medi 2019. Dros y dair mlynedd nesaf, bydd yn ofynnol i'r rhan fwyaf o weithwyr gofal cymdeithasol gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i weithio yn y sector, a rydym yn archwilio a ddylid cofrestru gweithwyr blynyddoedd cynnar hefyd. Fel rheoleiddiwr y gweithlu bydd yn rhaid i ni sicrhau bod prentisiaethau yn galluogi pobl i gofrestru a chadw eu cofrestriad. Byddwn yn ymgynghori â chyflogwyr a darparwyr dysgu rhwng Mehefin 2019 ac Awst 2019, a dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud.

Learning Providers

As you will be aware since 2016 we have been working with Qualifications Wales and the awarding body consortium of City and Guilds and WJEC to develop a new suite of qualifications in health and social care and early years. Many of these are now approved and you can find the details of them on the consortium website https://www.healthandcarelearning.wales/. These qualifications will go live on the 1st September 2019 and of course, new qualifications mean new apprenticeship frameworks.

It is the opportunity to review our frameworks and decide together, what should be included in our apprenticeship frameworks from Sept 2019. Over the next 3 years most social care workers will be required to register with Social Care Wales to work in the sector, and we are exploring if early years workers should also be registered. As the workforce regulator we will have to make sure that apprenticeships enable people to register and retain their registration. We will be consulting with employers and learning providers between June 2019 and August 2019, and this is your chance to have your say.


Share with friends

Date and Time

Location

Aberystwyth University

Penybryn

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved