9-11 Dec. 2016 Kickstart RIGA, LATVIA, with Torben Søndergaard
Free
9-11 Dec. 2016 Kickstart RIGA, LATVIA, with Torben Søndergaard

9-11 Dec. 2016 Kickstart RIGA, LATVIA, with Torben Søndergaard

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Karla Ulmana gatve 1

Karla Ulmana gatve 1

LV-1004 RIGA

Latvia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

In Latvian&Russian below
Pasākuma aprkasts latviski un krieviski zemāk
Описание мероприятия на латышском и русском языках нижеKickstart with Torben Søndergaard!
Acts of the Apostles alive in the 21st Century


You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:

‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?

Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

PROGRAM:
Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship.
The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. Team members from The Last Reformation will provide some instruction.
Our program is planned to be generally as follows:

Friday
0
9:00am: Doors Open
10:00am: Teaching
13:30pm: Lunch/Outreach
19:00pm: Teaching, testimonies and open meeting for all

Saturday
09:00am: Doors Open
10:00am: Teaching
12:30pm: Lunch
14:00pm: Baptism and outreach
19:00pm: Teaching, testimonies and open meeting for all

Sunday
09:00am: Doors Open
10:00am: Teaching/Sermon/Wrapping up (Q&A if needed)
14:00pm: All activities expected to be finished

The event is free, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs.

All attendees are responsible for their own meals, lodging and travel arrangements.

Children are welcome, provided they do not disrupt the seminar. Children must be accompanied by a parent or guardian at all times during the event.Kickstart nedēļas nogale
ar Torbenu Sondergārdu!
Apustuļu darbi ir dzīvi 21. gadsimtā.

Tu tiksi apmācīts un aktivizēts (kickstartēts) spert soļus ticībā: dziedinot slimos, sludinot Evaņģēliju, kristījot ūdenī un Svētajā Garā un veidojot mācekļus. Tu saņemsi stabilu Bībeles mācību, nelielās grupās mēs arī iesim ielās, lai palīdzētu tevi "kikstartēt".

Apustuļu darbos, mēs lasām, ka Dievs lietoja parastus cilvēkus darīt neparastas lietas. Draudze strauji auga, un ticīgie tika piepildīti ar Svēto Garu, mācekļi sludināja, dziedināja, atbrīvoja, un kristīja ūdenī un Svētajā Garā.

Apustulis Pāvils norāda cik svarīgi ir darboties (pārdabiskajā) spēkā:

Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.
/1.Korint. 2:4-5/

Tā bija katra Jēzus Kristus mācekļa "normāla kristieša dzīve". Vai šāda veida dzīve paredzēta arī šodienai? Vai mēs kā Jēzus mācekļi joprojām tiekam aicināti darīt šos pašus "darbus"?
Jā! Mēs ticam, ka tas joprojām ir šodienai un katram ticīgajam, kas grib būt Kunga Jēzus māceklis.

PROGRAMMA:
Mūsu seminārs ir 3 dienu praktiska apmācība par mācekļu veidošanu. Mācības būs ļoti praktiskas un tajā būs iekļauta iešana ielās, dziedinot slimos un sludinot Evaņģēliju. Komandas locekļi no Pēdējās Reformācijas (The Last Reformation) sniegs kādus norādījumus.

Kopumā mūsu programma tiek plānota šādi:

Piektdiena
09:00: Durvju atvēršana
10:00: Mācība
13:30: Pusdienas / iziešana ielās
19:00: Mācība, liecības un atklātā sapulce visiem

Sestdiena
09:00 - Durvju atvēršana
10:00 - Mācība
12:30 - Pusdienas
14:00 - Ūdens kristības un iziešana ielās
19:00 - Mācība, liecības un atklātā sapulce visiem

Svētdiena
09:00 - Durvju atvēršana
10:00 - Mācība / sprediķis / nobeigums, jautājumi un atbildes
(
ja nepieciešams)
14:00 – Visu aktivitāšu nobeigums.

Pasākums ir bezmaksas, taču vakaros mēs ievāksim dāvanu ziedojumu, lai komandai palīdzētu segt izdevumus.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par ēdināšanas, dzīvošanas un ceļojumu jautājumu atrisināšanu.

Bērni ir aicināti, ja tie netraucē seminārā. Visu semināra laiku bērniem ir jābūt kopā ar vecākiem vai aizbildni.Kickstart выходные с Торбеном Сондергаард!
Книга Деяний жива в 21-м веке.

Вы будете обучаться и будете активированы (кикстартировани), чтобы сделать шаги веры: исцеляя больных, проповедуя Евангелия, крестя в воде и в Святом Духе, и делая учеников. Вы получите твердое учение Библии, и мы будем также выходить на улицы в небольших группах, чтобы помочь вас "кикстаровать".

В книге Деяний мы читаем, что Бог с помощью обычных людей делал необыкновенные вещи. Церковь была быстрорастущее, и верующие были наполнены Святым Духом, и ученики проповедовали, изцеляли, изгоняли бесов, и крестили в воде и в Святом Духе.

Апостол Павел подчеркивает важность действий в (сверхъестественной) силе:

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. /1-е Корин. 2:4-5/

Это была «нормальная христианская жизнь» для ученика Иисуса Христа. Является ли такая жизнь еще на сегодняшний день? Призваны ли мы, как ученики Иисуса до сих пор делать эти же «Деяния»?

Да! Мы считаем, что это до сих пор для сегодня и для каждого верующего, который хочет быть учеником Господа Иисуса.

ПРОГРАММА:
Наш семинар является 3-дневное практическое обучение по ученичеству. Учение будет очень практичным и включает в себя выхождение на улицах, исцеляя больных, проповедуя Евангелия. Члены команды „Последней Реформации” (The Last Reformation) обеспечат некоторую инструкцию.

В целом наша программа выглядит следующим образом:

Пятница
9:00 - двери открываются
10:00 - Обучение
13:30 - Обед / Аутрич на улицах
19:00 - Обучение, свидетельства и открытое собрание для всех

Суббота
9:00 - двери открываются
10:00 - Обучение
12:30 - Обед
14:00 - Водное крещение и аутрич на улицах
19:00 - Обучение, свидетельства и открытое собрание для всех

Воскресенье
9:00 - Двери открываются
10:00 - Обучение / Проповедь / Подводя итог вопросы и ответы, если необходимо)
14:00 - Завершение всех мероприятии.

Это мероприятие является бесплатным, но по вечерам мы будем собирать подарок пожертвовании, чтобы помочь команде покрыть расходы.

Все участники сами несут ответственность за питание, проживание и транспорт.

Дети приветствуются, при условии, что они не нарушают порядок на семинаре. Дети должны быть в сопровождении одного из родителей или опекуна в любое время во время мероприятия.Share with friends

Date and Time

Location

Karla Ulmana gatve 1

Karla Ulmana gatve 1

LV-1004 RIGA

Latvia

View Map

Save This Event

Event Saved