€90

Основи на счетоводството за предприемачи, управители и собственици на бизне...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Erato Event Center

Vitosha blvd. 164

1408 Sofia

Bulgaria

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен за предприемачи, управители и ръководители (собственици) на микро, малък и/или среден бизнес. Курсът е ориентиран към всички, които искат да придобият необходимите фундаментални знания за успешно управление и контрол на счетоводната дейност и финанси в организацията.

Курсът е изключително подходящ за новостартиращи бизнеси (startups), предприемачи без предишен опит в ръководенето и управлението на фирмено счетоводство, както и за вече съществуващи фирми, които се сблъскват с предизвикателствата на растежа.

Курсът има за цел да представи основните принципи в актуалното и действащо законодателство (основни нормативни актове), основите на счетоводството (понятия, видове, особености, добри практики, вкл. счетоводство по проекти с европейско финансиране), основи на данъчното облагане, основи на осигуряването, основи на трудовото законодателство.

За лектора, Явор Гочев:

Явор Гочев е магистър по “Счетоводство и контрол” от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Явор притежава над десетгодишен практически опит като Счетоводител, Вътрешен Одитор и Консултант по Европейски проекти.

Съдържание на курса:

Тема 1: Видове субекти

1.1. Основни нормативни актове, уреждащи статута и дейността на юридическите лица:

 • Търговски закон (ТЗ);
 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
 • Закон за задълженията и договорите (ЗЗД);
 • Други специални закони.

Тема 2: Основи на счетоводството

2.1. Най-важни понятия

 • Активи и пасиви;
 • Сметкоплан, счетоводна сметка, счетоводна статия;
 • Оборотна ведомост;
 • Основни отчети – счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и др.

2.2. Видове счетоводство

 • Финансово счетоводство;
 • Управленско счетоводство.

2.3. Особености на счетоводството по проекти с европейско финансиране

 • Европейски програми – видове, особености, нормативни изисквания;
 • Бюджетиране на проект – приходи, разходи, парични потоци, източници на финансиране;
 • Реализация на проект – структура на счетоводството, отчетност, контрол;
 • Най-често срещани въпроси от практиката.

Тема 3: Данъчно облагане

3.1. Преки данъци

 • Корпоративен данък (ЗКПО);
 • Данък върху доходите (ЗДДФЛ).

3.2. Косвени данъци:

 • ДДС (ЗДДС)

3.3. Други данъци

 • Патентен данък (ЗМДТ);
 • Местни данъци (ЗМДТ);
 • Други видове данъци (ЗКПО и др.).

Тема 4: Осигуряване

 • Нормативна уредба;
 • Най-често използвани модели за осигуряване на физическите лица;
 • Размери на осигурителните вноски;
 • Осигурителен стаж;
 • Специфика при пътуване и работа в държави-членки на ЕС.

Тема 5: Трудови правоотношения по Кодекса на труда

 • Възникване;
 • Видове трудови договори;
 • Работно време с променливи граници;
 • Сумирано изчисляване на работното време;
 • Допълнителен труд;
 • Изменение на трудовото правоотношение;
 • Командироване;
 • Отпуски;
 • Трудово възнаграждение.
Share with friends

Date and Time

Location

Erato Event Center

Vitosha blvd. 164

1408 Sofia

Bulgaria

View Map

Save This Event

Event Saved