24. PODNUSELÁK – sousedský běh na 5 km

24. PODNUSELÁK – sousedský běh na 5 km

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Osvěžovna Folimanka

Osvěžovna Folimanka

120 00 Praha 2

Czechia

View map

Každoměsíční sousedský běh, nová komunitní tradice v okolí Folimanky. / Monthly neighbourhood run, new community tradition around Folimanka.

About this event

24. PODNUSELÁK – sousedský běh na 5 km image

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL BELOW

1) TRASA – viz mapka

„DOSPĚLÝ“ BĚH – běží se 2 okruhy parkem Folimanka, celkem 5 km

„DĚTSKÝ“ BĚH – běží se 1 okruh, celkem 2,5 km

POZOR! Děti se mohou přihlásit i na „dospělý“ běh, ale dospělí se nemohou oficiálně přihlásit na „dětský“. Běžet ho – např. jako doprovod svého dítěte – samozřejmě mohou, ale čas se jim nebude měřit.

2) CHARAKTER BĚHU

Podnuselák není klasický vyhecovaný závod, ale MĚŘENÝ KOMUNITNÍ BĚH; jeho inspirací je slavný Parkrun, který rovněž začínal jako lokální, sousedský běh a dnes má již více než patnáctiletou tradicí a je rozšířen po celém světě. Není určen jen zdatným běžcům, je PRO VŠECHNY, vč. úplných začátečníků i neběžců. Můžete ho třeba pojmout jako ideální příležitost, jak začít pravidelně běhat! VĚK NENÍ PŘEKÁŽKA, všichni poběží najednou.

VZDÁLENOST 5 KM zvládne každý, není třeba celou vzdálenost uběhnout, klidně můžete kombinovat běh s chůzí, můžete běžet konverzačním tempem v tandemu či skupince. V cíli počkáme na každého! Není třeba se stydět, že doběhnete poslední, že podáte mizerný výkon, že budete mít špatný čas – o to vůbec nejde, účelem není za každou cenu vyhrát či porážet ostatní, ale mít RADOST Z POHYBU (a třeba i z toho, jak se postupně zlepšujete) a vzájemně se k němu motivovat. A v cíli se pak pobavit se známými, POZNAT NOVÉ SOUSEDY, dát si společně kávu a sladkou drobnost a příjemně nastartovat či zakončit den! VÝHROU JE SAMOTNÁ ÚČAST.

Trasa má JEDEN KRÁTKÝ NÁROČNÝ ÚSEK, a sice výšlap schodů (viz bod 9 na mapce; platí pochopitelně i pro děti, neboť úseky jsou totožné), na to je dobré pamatovat. Opět ale připomínáme, že není třeba se zbytečně přepínat, schody můžete vyjít vlastním tempem. Odměnou vám bude VYHLÍDKOVÁ PASÁŽ podél hradeb, odkud je vidět až na Vyšehrad. Zbytek trasy je standardní a nenáročný, ale kdyby přece jen došlo k nějaké té odřenině, na místě budeme mít ZDRAVOTNÍKA, takže se není čeho bát.

Běh si nečiní ambice být profesionálním podnikem, jehož účastníci přijdou, odběhnou si závod a odejdou. Nechceme lákat na profesionální zázemí se zajištěným občerstvením zdarma, cenami či výhrami; pořádáme SPOLEČNOU SOUSEDSKOU AKTIVITU, jejíž podobu může ovlivňovat každý aktivní i pasivní účastník – každý může přinést občerstvení, přijít s vlastním nápadem, oceníme, když se občas místo běžecké účasti zapojíte jako dobrovolník na trati apod.

3) PRAKTICKÉ INFORMACE

K měřené účasti bude zapotřebí jen zapsat se na stránkách Eventbrite, abychom vždy měli přehled o počtu účastníků (pro registraci na místě by již ve větším počtu nebyl prostor). K tomuto účelu včas před každým termínem zveřejníme unikátní odkaz, který poslouží k jednoduché registraci na tři kliknutí: Register → Checkout → Vyplnit údaje a „Confirm registration“.

Výsledky následně zveřejníme na FB a vlastních stránkách.

Pravidla a údaje (GDPR): http://podnuselak.cz/pravidla-a-ochrana-udaju/

---------------------

1) ROUTE - see the map

“ADULT” RUN: 2 laps through the FOLIMANKA park, 5 km on aggregate

“CHILDREN’S” RUN: 1 lap, 2.5 km on aggregate

PLEASE NOTE: Children can sign up for the “adult” run but adults cannot officially sign up for the “children’s” run. They can, of course, take part in it, e.g. to run together with their offspring, but their performance won’t be measured.

2) CONCEPT

Podnuselák is not a classic revved-up race but a MEASURED COMMUNITY RUN, inspired by the famous Parkrun, which also started as a local neighbourhood run but boasts the tradition of more than 15 years now and has expanded all over the world. Podnuselák is not meant only for able-bodied runners but FOR ALL, including complete beginners and non-runners. You could conceive Podnuselák as an ideal opportunity to start running regularly! Age is no obstacle, everyone starts together.

The DISTANCE OF 5 KM is doable for everyone – no need to run the entire distance, you can also combine running and walking, run in a conversational pace in a tandem or in a group. In the finish, we’ll wait for everyone! No need to be ashamed of finishing last or performing poorly, of achieving a bad time… That is not what matters, the goal not being to win at all costs or to beat the others. The point is to enjoy being active (and perhaps improving step-by-step) and motivating one another to stay active and, in the finish, to have a chat with friends, get to know new neighbours over coffee and something sweet, and to start or finish your day agreeably! You win just by taking part.

One aspect to keep in mind: the route includes a short difficult section: climbing the stairs (see no. 9 in the map; also applies to children, of course, since the routes are identical). Again, though: no need to overexert yourselves, you can walk up the stairs in your own pace. Upstairs you’ll be rewarded with a scenic section along the city walls, from where you’ll see as far as Vyšehrad. The rest of the route is of standard, undemanding character but even if you do happen to suffer a minor graze and the like, we always have a medic present so there’s no need to worry. Our run does not aspire to be a professional competition whose participants arrive, run the race and disappear. We don’t intend to draw crowds by promising them professional service with prizes and free catering – what we organize is a joint neighbourhood activity that can be shaped by each active or passive participant: everyone can contribute e.g. by bringing refreshments, coming up with their own idea, etc. Also, your taking part as a volunteer marshal along the route every now and then instead of running the race will be much appreciated.

3) PRACTICAL INFORMATION

All you need to do for your measured participation is to sign up for the run at the Eventbrite website so that we can keep track of the number of participants (there wouldn’t be enough time for signing up on the spot if done en masse). For that purpose, well in advance before each run a unique link is issued for a simple, three-step signup: Register → Checkout → filling in your data and “Confirm Registration”.

Results and photos are then published at Podnuselák’s FB site and website. Looking forward to seeing you running with us!

Rules and Data (GDPR): http://podnuselak.cz/en/rules-and-data/

Share with friends