Free

10 Etap pou Kòmanse Biznis Pa Ou (10 Steps to Starting Your Own Business),...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Brooklyn Commons

495 Flatbush Avenue

Community Conference Center

BROOKLYN, NY 11225

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Aprann kisa ki nesesè pou kòmanse biznis ou!


Kou sa a ap bay apèsi De baz sou etap w ap bezwen fè pou kòmanse yon biznis ak fason NYC Business Solutions kapab gide ou nan chak etap w ap fè pou reyalize objektif ou.
Kantite èdtan total pou kou a: 1 sesyon, Depann deDepann de Sant lan ant 1.5 èdtan ak 2.5 èdtan.

W ap aprann:

• Fason pou devlope

yon plan pou biznis la
• Fason pou detèmine estrikti legal ou
• Fason pou kòmanse kontablite ou
• Fason pou jwenn pèmi ak lisans
• Fason pou jwenn finansman

Learn what it takes to start your own business!


This course provides a basic overview of the steps youll need to take to start a business and how NYC Business Solutions can guide you through each step along the way. Total course hours: 1 session, varies by Center from 1.5-2.5 hours.

You will learn about:

• How to develop a business plan
• How to determine your legal structure
• How to set up your bookkeeping
• How to get permits and licenses
• How to obtain financing

Share with friends

Date and Time

Location

Brooklyn Commons

495 Flatbush Avenue

Community Conference Center

BROOKLYN, NY 11225

View Map

Save This Event

Event Saved