" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Vietnamese Community Education Night at the Garden Grove Community Center

Wednesday, July 17, 2013 from 6:00 PM to 8:00 PM (PDT)

Vietnamese Community Education Night   at the Garden Gr...

Registration Information

Type End Quantity
Vietnamese Community Education Night Ended Free  

Share Vietnamese Community Education Night at the Garden Grove Community Center

Event Details

 

The College of Humanities and Social Sciences and the College of Education will provide information on the development of the:

Vietnamese Teaching Credential -  Vietnamese Bilingual Authorization - Vietnamese Bachelor’s Degree

 

We hope you can join this event.

Please RSVP no later than 

Friday, July 12th 2013 to Natalie Tran at 657-278-5481 or vaeac@fullerton.edu

 

 ***

Đại học Nhân Văn và Khoa Học Xã hội và Đại học Giáo Dục sẽ cung cấp thông tin về sự phát triển của các chương trình:

 

Chương Trình Sư Phạm Giảng Dạy Việt Ngữ  - Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh - Chương Trình Bằng CNhân Việt Ngữ

 

Chúng tôi hy vọng quý vị có thể tham gia Đêm Giáo Dục Dành Cho Cộng Đồng Việt Nam.

Xin vui lòng ghi danh trước thứ Sáu, ngày 12 tháng 7, 2013 (Friday, July 12th 2013)

với Natalie Trần số điện thoại 657-278-5481 hoặc e-mail vaeac@fullerton.edu

 Have questions about Vietnamese Community Education Night at the Garden Grove Community Center? Contact the organizer

When & Where


Garden Grove Community Meeting Center
11300 Stanford Ave
Garden Grove, CA 92840

Wednesday, July 17, 2013 from 6:00 PM to 8:00 PM (PDT)


  Add to my calendar
Vietnamese Community Education Night at the Garden Grove Community Center
Garden Grove, CA Events Other Other

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.